multi-tec

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta kompanije Multitec.Systems Veternik, koje je sertifikovano za revitalizaciju industrijskih postrojenja i trgovinu opremom i rezervnim delovima je sastavni deo ukupne poslovne politike preduzeća.
Zasnovana je na uspostavljanju, primeni, održavanju i stalnom poboljšavanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema na principima sistema menadžmenta kvalitetom sa ciljem potpunog zadovoljenja zahteva, potreba i očekivanja kupaca i ostalih zainteresovanih strana.

Politika kvaliteta se realizuje na osnovu sledećih postavki:

  • Naši proizvodi i usluge moraju u potpunosti da ispunjavaju zahteve korisnika u pogledu kvaliteta, pouzdanosti, trajnosti i dizajna.
  • Uspostavili smo takvo radno okruženje u kome su zaposleni svesni da sve što rade treba da bude urađeno prema dokumentovanim procedurama i uputstvima, da se njihov rad nadgleda i kontroliše, da će za ono što dobro urade biti odgovarajuće nagrađeni, da se njihovi zahtevi uvažavaju i ispunjavaju što stvara uslove da se pojedinačni talenat, znanje i kreativnost u potpunosti iskoriste.
  • Stalno radimo na razvoju, rastu i usavršavanju poslovnog sistema primenom takve organizacije rada, koja omogućava potrebne uslove za normalno odvijanje procesa Obezbeđujemo uslove za neprekidno nadgledanje i kontrolu izvršenja planova na svim organizacionim nivoima do pojedinačnog radnog mesta.
  • Neophodne kadrovske resurse obezbeđujemo tako što stvaramo uslove za sprovođenje obuka za određene vrste poslova.
  • Trudimo se da naši proizvodi i usluge budu bolji od onih koje pruža konkurencija, isporuke moraju da budu tačne i na vreme izvršene.
  • Sa isporučiocima održavamo korektne odnose davajući im jasne i precizne zahteve i specifikacije za nabavku, ocenjujući njihov kvalitet prema različitim parametrima o čemu ih izveštavamo.
  • Prihvatamo i odgovaramo na sve zahteve koje nameće okruženje kao što su zakonski, ekonomski, bezbednosni, ekološki i ostali.